Všeobecne záväzné nariadenie


VZN roku 2019

VZN 12019 - zápis do 1. ročníka ZŠ Hajnáčka v roku 2019.pdf

VZN 22019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf

Príloha č. 2 k VZN č. 22019 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

VZN č. 3 roku 2019 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat.pdf

VZN č. 4 roku 2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a škol.pdf

VZN č. 5 roku 2019 - Zneškodňovanie obsahu žúmp.pdf

VZN č. 6 roku 2019 - Daň z nehnuteľností.pdf

VZN č. 7 roku 2019 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné od.pdf

VZN č. 8 roku 2019 - Nakladanie s komunálnym odpadom.pdf

VZN č. 9 roku 2019 - Miestne dane.pdf


VZN roku 2020

VZN č. 1 roku 2020 o zápise do 1. ročníka základných škôl.pdf

VZN č. 2 roku 2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf

VZN č. 3 roku 2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf

VZN č. 4 roku 2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.pdf

VZN č. 5 roku 2020 o úhradách za sociálne služby.pdf

VZN č. 6 roku 2020 o vodení psov, o vymedzení miest v obci.pdf

VZN č. 7 roku 2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku p.pdf

VZN č. 8 roku 2020 o pridelovaní bytov.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 082019.pdf

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 42019.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 42019 - neschválené.pdf

VZN 102020 - miestne dane na území obce.pdf

VZN 112020 - dan z nehnuteľností na území obce.pdf

VZN 122020 - miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN roku 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 22020.pdf

VZN č. 22021 - Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb .pdf

VZN č. 3 o určení školského odvodu.pdf

VZN č. 4 o určení spádovej materskej školy.pdf

VZN č. 5 o určení výšky a príspevku v materskej škole.pdf

VZN roku 2022

VZN_miestnypoplatok_final.pdf

VZN_nakladaniesodpadmi_dodatok2_final.pdf

VZN_školstvo_financovanie_dodatok2_final.pdf

1-2022 VZN_miestnereferendum_final.pdf

2-2022 VZN_časpredaja_final.pdf

4-VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf

5-VZN_miestnypoplatok_final.pdf

VZN roku 2023

VZN č. 1-2023 školstvo_mes popl_dod_final.pdf

VZN č.2-2023 školstvo_financovanie_final.pdf

VZN č. 3-2023 o posk. soc. sl. v KC Hajn..pdf

VZN č.4-2023_školstvo_financ_zruš_final.pdf

VZN č.5-2023_poskytovaniedotácií_final.pdf

VZN č. 6-2023 čistota v obci_final.pdf

VZN č. 7-2023 elektronická komunikácia_final.pdf

VZN 8-2023 nakladanie s odpadmi_final.pdf

VZN č. 9-2023 daň z nehnuteľností_final (1).pdf

VZN č. 10-2023 miestny poplatok TKO_final.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2024-01-04 11:41:41

Dátum vytvorenia: 2024-01-04 11:41:41

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár