Spôsob získavania informácií


1. Informácie možno získať

a) osobne na Obecnom úrade Hajnáčka, Hajnáčka č.484 počas úradných hodín nasledovne:

                Pondelok:  8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

                Utorok:      8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

                Streda:      8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

                Štvrtok:     8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

                Piatok:      8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

b) poštou na adrese: Obecný úrad Hajnáčka, Hajnáčka č.484, 980 33 Hajnáčka

c) elektronicky na hajnacka@stonline.sk 

2. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce: Obecný úrad Hajnáčka, Hajnáčka č.484, 980 33 Hajnáčka

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

3. Podania (žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti) v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adrese: Obecný úrad Hajnáčka, Hajnáčka č.484, 980 33 Hajnáčka

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

Obec Hajnáčka postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.Dátum poslednej aktualizácie: 2019-05-24 10:25:19

Dátum vytvorenia: 2019-05-22 00:00:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár